No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Ameliyathane Hizmetleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. x
2 Ameliyathane Hizmetleri alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. x
3 Ameliyathane Hizmetleri alanındaki etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar. x
4 Ameliyathane Hizmetleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. x
5 Ameliyathane Hizmetleri alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. x
6 Ameliyathane Hizmetleri alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. x
7 Ameliyathane Hizmetleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. x
8 Ameliyathane Hizmetleri alanında sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. x
9 Ameliyathane Hizmetleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. x
10 Ameliyathane Hizmetleri alanında öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir. x
11 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. x
12 Ameliyathane Hizmetleri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
13 Ameliyathane Hizmetleri alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. x
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir. x
15 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
16 Ameliyathane Hizmetleri alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
17 Ameliyathane Hizmetleri alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır. x
18 Ameliyathane Hizmetleri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. x
19 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır. x
20 Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. x
21 Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. x
22 Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir. x
23 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir. x
24 Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir. x