Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Saha Jeolojisi JEL307 5 2 + 2 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Genel Jeoloji Anabilim Dalı
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. GÜRKAN BACAK
Amacı Arazide jeolojik formasyonların alt-üst , yaş ve kontakt ilişkilerinin belirlenmesi için gerekli yapısal/tektonik özelliklerin (kıvrım, fay, kırıklar, çizgisel yapılar ve düzlemsel yapılar vb) gözlenmesi, konumlarının ölçülmesi ve verilerin haritalar, kesitler ve çeşitli bilgisayar programları yardımıyla yormlanmasını öğrenir.
İçeriği Formasyonların sınırları ve konumları, Düzlemsel yapılar (Tabaka, fay, çatlak ve kırık sistemleri, cevher damarları vb.) , çizgisel yapılar ve jeolojik formasyonların litolojik özellklerinin sahada arazi çalışmaları ile belirlenmesi.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Tabakalı yapıların kalınlık ve konumlarını ölçüp, haritalayabilir.
2 Magmatik ve metamorfik kayaçlarda yapısal özellikleri (şistozite, foliasyon, lineasyonlar, dayk, stok yapıları, akma yapıları vb) öçlüp, haritasını çıkarabilir.
3 Eğimli tabakalar ve magmatik-metamorfik katyaçların bulunduğu oartamlarda oluşum sırası, kesen-seilen ilişkisi, sınır türleri ve yaşlandırma yaparak oluşum koşulları hakkında öneriler verebilir.
4 Sahada mühendsilik jeolojisi amaçlı heyelan, kaya düşmesi gibi problemleri tanır, ölçümler yapabilir ve yorumlar.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze
Ölçme Yöntemleri Ara sınav ve genel sınav