Amaç:

Halkla İlişkiler sektöründe gerekli teorik ve pratik bilgi - becerileri edinmiş, kamuda ve özel sektörde, yerel yönetimlerde, STK’ larda, medyada çalışabilecek; Halkla İlişkiler, Pazarlama, Reklam, Müşteri İlişkileri, İnsan Kaynakları, Medya ve Organizasyon departman ya da birimlerinde istihdam ve tercih edilme önceliğine sahip, kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım ve hizmet birimlerinde görev alabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.
Hedef:

Halkla İlişkiler ve Tanıtım mesleği hakkında temel bilgi ve kavramları bilen, sosyal ve devlet protokol bilgilerine hakim, Halkla İlişkilere yakın kavramların kullanım alanlarının ayırdına varabilen, kurumunu iç ve dış paydaşlar nezdinde temsil gücü ve yeterliliğine hakim, bilişim destekli bilgi belge yönetiminde etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurallarına ve etkin iletişim becerilerine sahip, kurumsal iletişim konusunda etkin ve bilgili, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile ilgili uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip elemanlar yetiştirmek. Bunun yanı sıra; Sürekli İyileştirme, Toplam Kalite felsefesi ve Sosyal Sorumluluk anlayışını benimsemiş, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine açık, entelektüel ve yaratıcı bakış açısına sahip, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, kişisel gelişim ve yaşam boyu öğrenmeye açık, mesleki ve evrensel etik kodları içselleştirmiş sektör çalışanları yetiştirmektir.
Ayrıca; tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip bireyler yetiştirmektir.