TARİHÇE VE TANITIM

Bölümümüz, Kuzeybatı Anadolu’da, Karadeniz kıyısında yer alan ülkenin tek koklaşabilir kömür yataklarının bulunduğu Taşkömürü Havzası Zonguldak'ta yer almaktadır. Zonguldak'ta maden mühendisliği eğitiminin geçmişi 1924 yılına dayamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından hemen sonra, ülkede çok ihtiyaç duyulan maden mühendisleri için Maden Fen Memuru Mektebi eğitime başlamıştır. Genç cumhuriyetin ilk maden mühendisleri, daha sonra Zonguldak Maadin Mühendisi Mektebi Ali'si (Zonguldak Maden Yüksek Mühendisi Yüksekokulu) olarak adlandırılan bu okuldan mezun olmuştur. Bu okul, İstanbul’a taşındığı 1961 yılına kadar aralıklarla ve değişikliklerle faaliyetini sürdürmüştür. Yaklaşık 20 yıl sonra, 1975 yılında, Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (ZDMMA) hizmete girmiş ve yöredeki mühendislik eğitimi maden ve makine mühendisliği bölümlerinde tekrar başlamıştır. 1982 yılında, yüksek öğretimde yapılan yeniden yapılanma sonucu, kuruluş Zonguldak Mühendislik Fakültesi adı altında Hacettepe Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Nihayet, 1992’de Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nin kurulmasını takiben, bölüm Mühendislik Fakültesi bünyesinde Maden Mühendisliği Bölümü olarak son halini almıştır.11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilen 6287 sayılı kanunla üniversitenin adı "Bülent Ecevit Üniversitesi" olarak değiştirilmiştir.

Bölümde gelişme süreci içerisinde ulusal-uluslararası geçerliliği olan bir akreditasyon hedeflenmiştir. Bu kapsamda, 2008-2009 değerlendirme döneminde, MÜDEK (Mühendislik Dekanları Konseyi) Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MAK) tarafından ilk kez genel değerlendirmesi yapılan Maden Mühendisliği Lisans Programı’na 30 Eylül 2009 tarihinden itibaren 30 Eylül 2011 tarihine kadar geçerli olmak üzere 2 yıl süreli koşullu akreditasyon verilmiştir. Bu programa ayrıca 30 Eylül 2009 tarihinden itibaren 30 Eylül 2011 tarihine kadar geçerli olmak üzere, 2 yıl süreli EUR-ACE etiketi verilmiştir.  Aralık 2010 tarihinde yapılan ara ziyaret sonucunda akreditasyon süreci Eylül 2014 tarihine kadar uzatılmış ve Eylül 2014 tarihine kadar geçerliliği olan EUR-ACE etiketi verilmiştir.

Maden Mühendisliği Bölümü’nde bugüne kadar birçok araştırma projesi yapılmıştır. Bunlardan en önemlisi olan NATO'nun "İstikrar İçin Bilim" programınca desteklenen ve 620 bin ABD $ bütçeli bir projesi sonucunda, 1994 yılında bölüm bünyesinde Zonguldak Endüstri Destekleme Merkezi (ZEDEM) kurulmuştur. ZEDEM ülkemiz madencilik endüstrisinde sürekli bir üniversite-endüstri işbirliğinin somutlaştığı ilk örneği teşkil etmektedir. Maden Mühendisliği Bölümü, ZEDEM yardımıyla, madencilik sektörüne (projeler, meslek içi eğitim kursları, deneyler, analizler vb.) çok çeşitli hizmetler vermektedir.

Maden Mühendisliği lisans programı, 1 yıl yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı eğitiminden sonra verilen 4 yıllık bir eğitimi kapsar. Eğitim-öğretim planında bulunan derslerin %30’luk bir kısmı İngilizce olarak verilmektedir. Sekiz yarıyıl boyunca, öğrenciler öğretim planlarında belirtilen dersleri (zorunlu ve seçmeli) almak ve 3 adet 30 günlük yaz stajını tamamlamak zorundadır. Her yıl bölüme yaklaşık 60-70 arasında öğrenci kayıt olurken, yaklaşık 40-45 kadar öğrenci de Maden Mühendisi lisans derecesi almaktadır.

Bölümde lisansüstü eğitimi, 1985 yılında Yüksek Lisans programıyla başlamıştır. 1993 yılında da Doktora programı açılmıştır.

Bölümde üç anabilim dalı vardır. Bunlar; Maden İşletmesi, Cevher Hazırlama, Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi anabilim dallarıdır. 2011 yılı itibariyle akademik personel; 7’sı profesör, 4’ü doçent, 5’i yardımcı doçent, 6’ı araştırma görevlisi ve 1’i de uzman olmak üzere toplam 23 öğretim elemanından oluşmaktadır. Bölüm ÖYP kapsamında öğretim elemanı yetiştirmektedir. 

Öğrencilerimize, yeterli düzey ve sayıdaki Akademik kadromuzla eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir. Bölüm laboratuvar imkânları da oldukça iyi düzeydedir. Bilgisayar kullanımına yönelik dersler, derslikler dışında bulunan bilgisayar sınıfında yapılmaktadır.

İl merkezinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından, öğrencilerimizin tümüne staj yapma olanağı sağlanması güçlü yönlerimizden biridir. Mezunlarımız; madencilik ile uğraşan devlet kurumlarında ve özel kuruluşlarda, mermer ve taşocağı işletmelerinde, ayrıca tünel ve baraj inşaatı yapan şirketlerde iş bulma olanağına sahiptirler.

PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI

Maden Mühendisliği Bölümü'nün özniyeti (vizyonu), temel değerleri ve özgörevi (misyonu); Üniversitenin ve Mühendislik Fakültesinin özgörevleri de göz önünde bulundurularak, bölüm kurullarında tartışılmış ve aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Özniyetimiz (Vizyonumuz):

Maden mühendisliği alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.

Temel Değerlerimiz:

• Bilimsellik, çağdaşlık ve evrensellik

• Toplum yararını gözetmek

• Bilimsel ve akademik etik ilkelere bağlılık

• Katılımcılık ve paylaşımcılık

• Araştırıcılık ve yenilikçilik

Özgörevimiz (Misyonumuz):

Maden mühendisliği alanında; çağdaş, mühendislik etiğini benimseyen, çevreye duyarlı, takım çalışmasına yatkın, yaratıcı ve iletişim becerisine sahip mühendisler ve araştırmacılar yetiştirerek, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar ve projeler yürütmek ve elde edilen bulguları toplumun yararına sunmaktır.

Bölümün, bu temelde saptanmış olan Program Eğitim Amaçları;

1. Doğal kaynakların aranması, değerlendirilmesi ve ekonomik olarak işletilmesi yanında cevher ve kömür hazırlama konularında yetkin;

2. Madencilik endüstrisindeki işletme veya ocak mühendisliği, teknik veya daimi nezaretçilik gibi görevlerde yetki ve sorumluluk yüklenebilecek nitelikte;

3. Madencilikteki teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri izleyebilen, uygulayabilen ve bilgi teknolojilerini kullanabilen;

4. Çalışma hayatındaki hukuk kurallarını ve mühendislik etik ilkelerini bilen ve onlara saygılı;

5. İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma konularında duyarlı, bilgili ve yetkin;

6. Karşılaştığı mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözümleme

becerisine sahip;

7. İletişim yeteneği gelişmiş ve takım çalışmasına yatkın;

8. Sosyal ve kültürel konularda da bilgili

mühendisler yetiştirmektir.