No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları)
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Ameliyathane Hizmetleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 Ameliyathane Hizmetleri alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
3 Ameliyathane Hizmetleri alanındaki etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
4 Ameliyathane Hizmetleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
5 Ameliyathane Hizmetleri alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
6 Ameliyathane Hizmetleri alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
7 Ameliyathane Hizmetleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
8 Ameliyathane Hizmetleri alanında sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
9 Ameliyathane Hizmetleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
10 Ameliyathane Hizmetleri alanında öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
11 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
12 Ameliyathane Hizmetleri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
13 Ameliyathane Hizmetleri alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
15 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
16 Ameliyathane Hizmetleri alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
17 Ameliyathane Hizmetleri alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
18 Ameliyathane Hizmetleri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
19 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
20 Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
21 Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
22 Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
23 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
24 Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.