Okul öncesi öğretmenliği programının temel amacı, öğrencilere mesleki yaşamlarında gerekli olacak temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bununla birlikte teorik bilgileri ile alan deneyimlerini birleştirebilen, kişisel ve mesleki yaşamlarında öğrencileri için doğru bir model oluşturabilen, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip, bilimsel etik kurallarını benimsemiş, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan, insana, topluma ve doğaya duyarlı anaokulu öğretmenleri yetiştirmektir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, okul öncesi dönem çocuklarının gelişim özelliklerini tanır, gelişimi destekleyici eğitsel ortam düzenler. Eğitim-öğretim sürecini öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini dikkate alarak tasarlar. Öğretim programındaki amaç ve kazanımlara uygun sınıf içi/dışı farklı etkinlikler tasarlar. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını, aktif katılım, sosyal etkileşim, okulun ve çevrenin şartları gibi faktörleri dikkate alarak kazanımlara en uygun öğretim yöntem ve tekniğini seçer, kazanımların öğrenilmesini kolaylaştıracak öğretim materyallerini belirler.