BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Madde 25

(1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, seviye tespit sınavı, muafiyet sınavı, tek ders sınavı ve mazeret sınavı olmak üzere yedi çeşittir. Bu sınavlar yazılı ve/veya sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Meslek yüksekokulu müdürlüğünce uygun görülen sınav tarihleri ve sınavın şekli ilgili bölümlerce sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir. Ara sınavların sayı ve tarihleri ise dersin sorumlu öğretim elemanının önerisi üzerine, o yarıyılın ilk ayı içinde ilgili bölüm başkanlığınca öğrencilere duyurulur. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.
(2) Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgesini yanlarında bulundurmak zorundadır. Aksi halde sınavlara alınmaz. Öğrencinin, hak etmediği birsınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.
(3) Yazılı sınav belgeleri en az iki yıl saklanır.
(4) Sınavlar, türlerine göre aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje, bitirme
ödevi, diploma çalışması, laboratuar, atölye ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara
sınav yerine geçebilir. Ara sınav sonuçları, genel sınav döneminden önce ilan edilir.
b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Dersi
programına alarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler ile eğitim-öğretim programında yer
alan ve yıl içinde başarılı olma koşulu öngörülen uygulamalı derslerden başarılı olan öğrenciler genel
sınava girebilir.
c) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda
akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Bir dersin genel sınavına girme hakkı olduğu halde
girmeyen ya da girip de başarılı olamayan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler
bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, genel sınav notu yerine geçer.
ç) Seviye tespit sınavı: Akademik takvimde ilan edilen günde yapılır.
d) Muafiyet sınavı: Senato tarafından belirlenen dersler için yarıyıl başında yapılır.
e) Tek ders sınavı: Zorunlu stajını tamamlamamış olsa bile; mezuniyeti için devam koşulunu
yerine getirmiş oldukları tek dersi kalan öğrenciler bu dersten, tek ders sınavına girebilirler. Tek ders
sınavının başvuru ve sınav tarihi ilgili meslek yüksekokulu yönetim kurulunca belirlenir. Bu
durumdaki öğrenciler başvurularını belirlenen tarihte yaparlar ve ilgili yönetim kurulu kararıyla bu
sınava girebilirler. Her öğrenci tek ders sınav hakkından bir kez yararlanabilir. Eğitim-öğretim süresi
sonunda devam ettiği programdaki tüm dersleri alıp da devam koşulunu sağlayan, ancak başarısız tek
dersi kalan öğrenciler, bu duruma geldikleri yarıyılı izleyen dönemlerde dersin açılıp açılmadığına
bakılmaksızın, yarıyıl başında yazılı başvuruda bulunarak kayıtlarını yenileyip katkı payını/öğrenim
ücretini yatırmak koşulu ile yarıyıl sonundaki sınav döneminde bu dersin genel ve bütünleme sınavına
girebilirler. Bu sınavlarda alınan not başarı notu olarak değerlendirilir.
f) Mazeret sınavı: Ara sınava giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili
yönetim kurulunca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde meslek yüksekokulu
müdürlüğü tarafından belirlenen gün, yer ve saatte kullanır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret
sınavı yapılmaz.”
(5) Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler doğrultusunda ders başarılarını ölçen tüm
sınavlar kağıt ortamında ve eş zamanlı yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli biçimde saklanan bir soru bankasında, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
izin verilecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.
Sınav sonuçlarının ilanı, itiraz ve notların kesinleşmesi
MADDE 26 – (1) Sınav sonuçları Rektörlüğün belirlediği yöntemle müdürlükçe ilan edilir.
Öğrenciler maddi hata gerekçesi ile müdürlüğe yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına
itiraz edebilir. Sınav sonuçlarına itirazlar sınav sonucunun ilanından itibaren en geç yedi gün içinde
yapılır. İtiraz müdürlükçe ilgili bölüm başkanlığına iletilir. İlgili ders sorumlusu tarafından yeniden
yapılacak değerlendirmenin sonucu bölüm başkanlığınca müdürlüğe bildirilir. İtiraz süresinin
bitiminden sonra sınav sonucuna yapılacak itirazlar ve ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından
talep edilecek not değişiklikleri işleme konulmaz. Süresi içinde yapılan not değişikliği talepleri, en geç
onbeş gün içinde, ilgili yönetim kurulu tarafından sonuçlandırılarak Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığına gönderilir.
Ders başarı notu
MADDE 27 – (1) Bir dersteki başarı durumu; öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, ödevler,
uygulamalar ve proje çalışmaları dikkate alınarak hesaplanacak dönem içi çalışma notu ve genel sınav
başarısı birlikte değerlendirilerek belirlenir. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi % 40, % 50 veya
% 60 olabilir. Ortak zorunlu derslerde genel sınavın ders başarı notuna etkisi % 60’dır. Yarıyıl içi
başarının ve genel sınavın ders başarı notuna etkisi dersin sorumlu öğretim elemanının görüşü ve ilgili
yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.
(2) Bir dersin başarılmış sayılabilmesi için, ders başarı puanının 100 üzerinden en az 50 olması
gerekir.
(3) Genel veya bütünleme sınavından 100 üzerinden 50 alamayan öğrenci başarısız sayılır.
MADDE 28 – (1) Ders başarı derecesi, başarı notu, katsayısı ve puan karşılığı aşağıda
verilmiştir:

Başarı Derecesi

Başarı Notu

Katsayı

Puanı

Pekiyi

AA

4.00

90 – 100

İyi-Pekiyi

BA

3.50

80 – 89

İyi

BB

3.00

70 – 79

Orta-İyi

CB

2.50

60 – 69

Orta

CC

2.00

50 – 59

Başarısız

FF

0.00

0 – 49

Geçer

YT

-

-