Ders kredilerinin hesaplanmasında, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde önlisans için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra ödev, uygulama, proje, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. 1 kredi (AKTS) 30 saat öğrenci iş yüküne karşılık gelir. Çağrı merkezi hizmetleri önlisans eğitim-öğretim programı 120 AKTS'lik dersleri kapsar.